Introductie
Deze algemene voorwaarden gaan over het gebruik van de Tievolley website, toegankelijk via Tievolley.be.

Deze voorwaarden worden volledig toegepast en zijn van invloed op uw gebruik van deze website. Door deze website te gebruiken, ging u ermee akkoord om alle hierin vermelde algemene voorwaarden te accepteren. U mag deze Website niet gebruiken als u het niet eens bent met een van deze Algemene gebruiksvoorwaarden van de Website. 

Intellectuele eigendomsrechten
Afgezien van de inhoud die u bezit, bezitten Tievolley en / of zijn licentiegevers volgens deze voorwaarden alle intellectuele eigendomsrechten en -materialen die deze website bevat.

U krijgt alleen een beperkte licentie voor het bekijken van het materiaal op deze website.

Beperkingen
Het volgende is u niet toegestaan:

  • publiceren van enig website materiaal in andere media;
  • het verkopen, en / of op andere wijze commercialiseren van enig websitemateriaal;
  • publiekelijk uitvoeren en / of tonen van materiaal op de Website;
  • het gebruik van deze website op enige manier die schadelijk is of kan zijn voor deze website;
  • het gebruik van deze website op enige manier die de toegang van gebruikers tot deze website beïnvloedt;
  • het gebruik van deze website in strijd met toepasselijke wet- en regelgeving, of op enige manier schade kan toebrengen aan de website of aan een persoon of bedrijfsentiteit;
  • bezig zijn met datamining, dataverzameling, data-extractie of enige andere soortgelijke activiteit met betrekking tot deze Website;
  • gebruik van deze website om deel te nemen aan advertenties of marketing.

Bepaalde delen van deze website zijn beperkt voor toegang en Tievolley kan de toegang tot alle delen van deze website verder beperken, op elk moment en geheel naar eigen goeddunken. Alle gebruikers-ID's en wachtwoorden die u voor deze website hebt, zijn vertrouwelijk en u moet ook de vertrouwelijkheid in acht nemen.

Uw inhoud
In deze Algemene gebruiksvoorwaarden van de Website, betekent "Uw Inhoud" alle audio, videotekst, afbeeldingen of ander materiaal dat u op deze Website wilt weergeven. Door Uw inhoud weer te geven, verleent u Tievolley een niet-exclusieve, wereldwijde onherroepelijke, sublicentieerbare licentie voor gebruik, reproductie, aanpassing, publicatie, vertaling en distributie in alle media.

Uw inhoud moet van uzelf zijn en mag geen inbreuk maken op de rechten van derden. Tievolley behoudt zich het recht voor om al uw inhoud van deze website op elk moment en zonder kennisgeving te verwijderen.

Uw privacy
Lees het privacybeleid.

Geen garanties
Deze Website wordt aangeboden "zoals ze is" met alle fouten en Tievolley geeft geen enkele garantie of verklaring af met betrekking tot deze Website of het materiaal op deze Website. Bovendien mag niets op deze website worden geïnterpreteerd als een advies voor u.

Beperking van de aansprakelijkheid
Tievolley, noch een van haar functionarissen, directeuren en werknemers, zal in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor iets dat voortkomt uit of op enige manier verband houdt met uw gebruik van deze Website, ongeacht of deze aansprakelijkheid onder contract valt. Tievolley, inclusief zijn functionarissen, directeurs en werknemers, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte, vervolg- of speciale aansprakelijkheid die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met uw gebruik van deze Website.

schadeloosstelling
U vrijwaart Tievolley zo volledig en volledig voor alle en alle aansprakelijkheden, kosten, eisen, oorzaken van actie, schade en uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met uw schending van een van de bepalingen van deze Voorwaarden.

Scheidbaarheid
Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig wordt bevonden onder toepasselijke wetgeving, worden dergelijke bepalingen verwijderd zonder de overige bepalingen hierin te wijzigen.

Variatie van voorwaarden
Het is Tievolley toegestaan ​​deze Voorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken te herzien, en door deze Website te gebruiken, wordt van u verwacht dat u deze Voorwaarden regelmatig zult bekijken.

Toewijzing
De Tievolley mag zijn rechten en / of verplichtingen onder deze Voorwaarden toewijzen, overdragen en uitbesteden zonder enige kennisgeving. Het is u echter niet toegestaan ​​om rechten en / of verplichtingen onder deze Voorwaarden over te dragen, over te dragen of uit te besteden.

Volledige overeenkomst
Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen Tievolley en u in verband met uw gebruik van deze Website en vervangen alle eerdere overeenkomsten en afspraken.

Toepasselijk recht en jurisdictie
Deze Voorwaarden zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Staat van zijn, en u onderwerpt zich aan de niet-exclusieve jurisdictie van de staats- en federale rechtbanken die zich bevinden voor het oplossen van eventuele geschillen.